DAY 9 // 28 DAYS OF PRAYER 2022

DAY 9 // 28 DAYS OF PRAYER 2022

Doug & Ann Vogel reflect on Malachi 3:16